Valittavien valtuutettujen lukumäärä

Sunnuntaina 9.4.2017 toimitettavassa kuntavaalissa valitaan Auran kunnanvaltuustoon toimikaudeksi 2017–2021 kunnanvaltuuston päätöksen mukaan 19 valtuutettua. Valtuutetuille valitaan varavaltuutettuja jokaisen kunnallisvaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla valtuutetulla ei ole varavaltuutettua.

Ehdokashakemusten toimittaminen keskusvaalilautakunnalle

Puolueen, yhteislistan ja valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen on toimitettava ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 28.2.2017 ennen klo 16.00. Samassa yhteydessä keskusvaalilautakunnalle on toimitettava myös mahdolliset ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Vaaliasiamiehillä, joille keskusvaalilautakunta on tehnyt huomautuksia, on oikeus viimeistään keskiviikkona 8.3.2017 ennen klo 16.00 tehdä niistä johtuvat oikaisut sekä täydentää ehdokashakemusta ja siihen liitettyjä asiakirjoja. Saman ajan kuluessa asiamiehellä on oikeus tehdä tarvittavia ehdokkaan nimeä, arvoa, ammattia tai tointa taikka kotikuntaa koskevia tarkistuksia.

Ehdokashakemuksia ja niihin liittyviä asiakirjoja vastaanottaa keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Pellosmaa kunnanvirastossa maanantaina ja tiistaina 27.–28.2.2017 klo 12.00–16.00. Sihteerin kanssa voi tarvittaessa sopia muustakin vastaanottoajankohdasta.

Yhteystiedot

Auran keskusvaalilautakunnan osoite on Nikkarinkuja 8, PL 24, 21381 AURA.

Keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuija Pellosmaa, puh. 050 336 8023.

Aurassa 17. helmikuuta 2017

AURAN KUNNAN KESKUSVAALILAUTAKUNTA