Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

/, kuulutus/Kuulutus maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen vireilläolosta

Kosken Tl ympäristönsuojelun kuulutus 20.11. – 19.12.2018:

Läänin Kuljetus Oy hakee maa-aineslupaa kalliokiviaineksen ottoon sekä ympäristölupaa kalliokiviaineksen louhintaan sekä louhittavan kiviaineksen murskaukseen Auran kunnan kiinteistölle Karviainen 19-407-7-63, osoitteessa Karviaistentie, Aura. Lisäksi haetaan lupaa aloittaa toiminta muutoksenhausta huolimatta.

Kyseessä on olemassa oleva ja laajeneva toiminta.

Otettavan kalliokiviaineksen määrä on 210 000 k-m3, vuotuisen arvioidun ottomäärän ollessa 21 000 k-m3/a. Lupaa haetaan 10 vuodeksi. Louheen ja murskeen tuotanto on keskimääräisesti 55 000 tonnia ja enintään 80 000 tonnia vuodessa.

Lupaa haetaan maa-aineslain (555/1981) 4 ja 21 §:n perusteella sekä ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 ja 199 §:n ja liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c ja 7 e mukaan.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä kuulutusajan 20.11.–19.12.2018 Kosken Tl kunnanvirastolla osoitteessa Härkätie 5, Koski Tl ja Auran kunnanvirastolla osoitteessa Nikkarinkuja 8, Aura.

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ottamisalueen kiinteistöön rajoittuvien kiinteistöjen ja muiden lähialueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille varataan tilaisuus tulla kuulluksi hakemuksesta. Ympäristönsuojelulain 43 §:n mukaisesti niillä, joiden etua ja oikeutta lupa-asia saattaa koskea, varataan oikeus muistutusten tekemiseen lupahakemuksen johdosta. Muille kuin asianosaisille varataan tilaisuus ilmaista mielipiteensä.

Muistutukset ja mielipiteen ilmaisut on toimitettava kirjallisina tai sähköisesti 19.12.2018 mennessä osoitteeseen Kosken Tl ympäristönsuojelulautakunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl tai ymparisto@koski.fi. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän nimi ja yhteystiedot.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelusihteeri Renja Rasimus puh. 044 744 1131.

 

Koskella Tl 16.11.2018

Kosken Tl kunnan ympäristönsuojelulautakunta

2018-11-19T14:44:56+00:00marraskuu 20th, 2018|