Kunta ja hallinto

/Kunta ja hallinto
Kunta ja hallinto2017-10-27T15:24:39+00:00

Tietoa Auran kunnasta ja päätöksenteosta.

Täältä löydät tietoa kunnan toiminnasta sekä kunnan palveluista, taloudesta, säännöistä ja ohjelmista.

Päätöksenteko Auran kunnassa

Kunnassa päätöksiä tekevät valtuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat.

Kunnallinen päätöksenteko on julkista

Toimielinten pöytäkirjat ja esityslistat liitteineen pidetään nähtävillä kunnan internet-sivuilla.

Voit tulla mukaan seuraamaan valtuuston kokousta

Valtuuston kokoukset ovat yleisölle avoimia ja kokouksista ilmoitetaan etukäteen kunnan ilmoitustaululla, Auranmaan Viikkolehdessä sekä kunnan internet-sivulla. Kokouksen esityslista on ennen kokousta nähtävänä kunnan internet-sivuilla.

Miten päätökset tehdään?

Kunnan päätöksenteolle ominaisia piirteitä ovat monivaiheisuus ja kokousmenettely. Kokousmenettelyä ei tarvita silloin, kun yksittäisille viranhaltijoille on siirretty päätösvaltaa.

Asiat valmistellaan ennen päätöksentekoa

Ennen lopullista ratkaisua asia on yleensä ollut säädetyssä järjestyksessä valmisteltavana. Esim. valtuuston päätettävissä oleva asia etenee tavallisesti seuraavanlaista portaikkoa pitkin:

viranhaltijavalmistelu
lautakunta
kunnanhallitus
valtuusto

Valmistelun aikana pyydetään tarvittaessa lausuntoja kunnan muilta viranomaisilta ja tehdään yhteistyötä eri tahojen kanssa. Suurin osa kunnan päätöksistä syntyy ennen valtuustoa, koska valtuusto tekee yleensä päätöksiä vain kaikkein tärkeimmistä asioista.

Asian viranomaiskäsittely alkaa sen vireille tulosta ja päättyy siihen, kun asia on lopullisesti ratkaistu ja pantu täytäntöön.

Muutoksenhaku

Kunnan viranomaisen tekemään päätökseen voi hakea muutosta sen mukaan, mitä päätökseen liitettävissä muutoksenhakuohjeissa neuvotaan. Pääsääntöisesti muutosta haetaan kirjallisella oikaisuvaatimuksella, joka osoitetaan päätöksen tehneelle viranomaiselle. Oikea muutoksenhakukeino riippuu päätöksestä: kyseeseen voi myös tulla kunnallis- tai hallintovalitus tai muu menettely. Tehokas muutoksenhaku edellyttää, että muutosta on haettu oikealla tavalla.

Muutosta haluavan on siis syytä selvittää huolellisesti oikea muutoksenhakukeino. Toimielinten päätösten muutoksenhakuohjeet ovat pöytäkirjojen lopussa. Asianosaisille toimitetaan muutoksenhakuohjeet päätöksen tiedoksiannon yhteydessä. Myös viranhaltijapäätöksiin liitetään muutoksenhakuohjeet.

Muutoksenhakua koskevia neuvoja antaa päätöksen tehnyt viranomainen.

Talous, strategiat ja ohjelmat

Aura on 4000 asukkaan kasvava ja viihtyisä kunta Auranmaalla, Turun kupeessa.

Lue lisää!