Palvelumaksut

Palvelumaksut2017-08-01T16:01:22+00:00

Kunnan veloittamat palvelumaksut

ASIAKIRJAMAKSUT

Hyväksytty:                       kunnanhallitus 14.3.2016 § 39

Voimaantulo:                      1.5.2016:

 

Auran kunnan viranomaisen asiakirjoista, joiden lunastuksesta ei ole toisin säädetty tai määrätty, peritään kunnalle lunastusmaksua seuraavien perusteiden mukaan. Perusteet koskevat myös sähköisessä muodossa tai muulla vastaavalla tavalla annettuja tietoja.


1. LUNASTUS

1.1 TAVANOMAISEN TIEDON ANTAMINEN

Tavallisena tietojen antamisena pidetään sellaisen asiakirjan kopion tai tulosteen antamista, joka on kokonaan julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta poistettavissa.

Pöytäkirjanote ja asiakirjajäljennös                                                        4,00 €/1. sivu

– seuraavat sivut                                                                                    1,00 €/kpl
Pyynnöstä annettu todistus (esim. etuosto-oikeustodistus)                 10,00 €/kpl

 

Alv 0 % (viranomaistoiminta)

 

1.2. ERITYISTOIMENPITEITÄ VAATIVAN TIEDON ANTAMINEN

 

Tiedon antamisesta peritään kiinteä perusmaksu porrastetusti tiedonhaun vaativuuden mukaan:

– normaali tiedonhaku 0,5 h ylittävältä osalta (työaika 1–2 h) 30 €

– vaativa tiedonhaku (työaika 2–5 h) 60 €

– hyvin vaativa tiedonhaku (työaika yli 5 h) 150 €

– perusmaksun lisäksi peritään mahdolliset kopiokulut taksan mukaisesti

 

Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä (alle kahden päivän sisällä tapahtuva tiedon toimittaminen), porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

 

 1. LÄHETYSMAKSUTJos asiakirjoja lähetetään postitse, peritään maksu todellisten postimaksujen mukaisesti.

Postimaksut sis. voimassaolevan alv:n.

 

Posti- ja lähetysmaksua ei peritä, jos asiakirjasta ei peritä lunastusta.

 

 

 

 1. MAKSUTTOMAT ASIAKIRJAT, TODISTUKSET JA TIEDOT

 

Asiakirjan antamisesta ei peritä maksua:

 1. asiakirjasta, jolla viranomaisen päätös annetaan asianomaiselle tiedoksi
 2. kun asiakirjan antaminen kuuluu viranomaisen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen piiriin
 3. asiakirjasta, joka annetaan valtion viranomaiselle kunnan hallintoon kohdistuvaa säädettyä valvontatehtävää varten
 4. kun asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti
 5. kun asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi
 6. kun julkinen, sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asianosaiselle tai tiedon pyytäjälle sähköpostitse
 7. kunnan omilta viranomaisilta
 8. oman kunnan palveluksessa olevalta viranhaltijalta tai työntekijältä pyytämästään työtodistuksesta, nimikirjanotteesta, palkkatodistuksesta tai asiakirjasta, joka tarpeen virka- tai työsuhteesta johtuvan eläkkeen tai muun edun hakemista varten
 9. oman kunnan luottamushenkilöltä asiakirjoista, jotka toimitetaan luottamustehtävän hoitamiseen
 10. kun asiakirja annetaan oikeuden valvomista varten sille, jolta puuttuu varoja lunastuksen suorittamiseen
 11. asiakirjasta, josta lain tai asetuksen mukaan ei ole perittävä lunastusta.
 12. kun asiakirja toimitetaan opintoja/tieteellistä tutkimusta varten
 13.  jos maksun perimättä jättäminen on selvästi kunnan edun mukaista

 

 

 1. KOPIOT/TULOSTEET

 

                                                                                       A4/€                                    A3/€

Musta

Asiakkaat                                                                       0,50                                     1,00

Järjestöt, yhdistykset, kansalaisopisto yms.                  0,25                                     0,50

 

Väri

Asiakkaat                                                                       1,60                                     3,10

Järjestöt, yhdistykset, kansalaisopisto yms.                  0,80                                     1,60

 

Telefax                                                                           2,00/sivu

 

Tulostukseen liittyvä muu materiaali/lisätään tulosteen hintaan

 

Kopiokalvot                                                                    0,20

Värillinen paperi                                                              0,10

Paksumpi paperi                                                            0,10

Muu erikoismateriaali                                                     0,50

 

Sis. voimassaolevan alv:n.

AURAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSA

Vesihuoltolaitos perii tässä taksassa lueteltuja liittymis- ja käyttömaksuja sekä perusmaksuja soveltaen vesihuoltolakia (119/2001), vesihuollon liittymis- ja käyttösopimuksia koskevia sopimusehtoja ja Auran vesilaitoksen yleisiä sopimusehtoja.

Maksuihin lisätään arvonlisäveroa kulloinkin voimassa olevan arvonlisäverokannan mukaisesti.

1 § Liittymismaksu

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon.

Liittymismaksun määräytyminen

Vesihuoltolaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella seuraavasti: L = k * A * p * yL

A = rakennusluvan mukainen kerrosala, p = palvelukerroin.

Jos rakennusluvan mukaista kerrosalaa ei ole käytettävissä tai tästä on epäselvyyttä, kerrosalana käytetään rakennuksen ulkopuolelta mitattua kerrosalaa.

Jos kiinteistö liittyy vesijohtoon, jäteviemäriin ja hulevesiviemäriin, palvelukerroin on 1,0.

Osakertoimet ovat:

Vesi 0,40
Viemäröinti Jätevesi 0,45 Hulevesi 0,15
Yhteensä 1,00

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin seuraavan taulukon mukaan:

Omakotitalo/paritalo 6,0
Rivitalo 4,0
Pienteollisuus, lämmin 3,0
Pienteollisuus, kylmä 2,0
Liikehuoneistot, toimistot, koulut, palvelutalot, palveluasunnot
maatalousrakennukset 2,5
Kerrostalot 4,0

Liittymismaksun yksikköhinta (yL) 4,50 €/k-m². Liittymismaksua peritään kuitenkin vähintään 200 €/kiinteistö.

Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %.

Liittymän liitostyö

Liittymisestä vastaa aina asiakas, vesihuoltolaitos ei suorita liitostöitä. Liittymätyöt saa tehdä vain alan ammattitaidon omaava ammattilainen, jolla on voimassa oleva vesihygienian osaamiskortti. Työn suorittajan yhteystiedot on liittyjän toimitettava vesihuoltolaitokselle ennen liittymätyön suorittamista.

 

2 § Käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteä perusmaksu sekä kiinteistön käyttämän veden määrä, joka mitataan laitoksen omistamalla vesimittarilla.

Perusmaksut ovat:

 • Jätevesi 2,50 €/kk
 • Vesi 2,50 €/kk

Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

 • Jätevesi 1,54 €/m³
 • Vesi 1,26 €/m³

Erityisestä syystä poikkeustapauksissa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

3 § Poikkeukset

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuollon yleisten toimitusehtojen kohdassa 2.5 tarkoitettujen liittyjien maksuja.

 

4 § Vesihuoltolaitoksen palvelumaksut

4.1 § Lietteiden käsittelymaksut

Sakokaivoliete 5,19 €/m³

Umpitankkiliete 3,39 €/m³

Työsiirtola, lietteen kuivatus 11,29 €/m³

Tarvasjoki ja Oripää, lietteen kuivatus 15,80 €/m³

Tarvasjoki ja Oripää, lietteen kompostointi 33,76 €/m³

Tarvasjoki, Oripää, Marttila sakokaivoliete 9,72 €/m³

 

4.2 § Vesimittarin tarkistusmaksu

Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamista vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa (kohta 5.8) on määritelty. Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus on 100,00 € / tarkistuskerta.

4.3 § Vesimittarin luentamaksu

Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa (yleiset toimitusehdot kohta 5.4). Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. Vesimittarin luentamaksun yksikköhinta on 50,00 €.

4.4 § Venttiilin sulkeminen ja avaaminen

Vesihuoltolaitoksen suorittamasta venttiilin sulkemisesta ja avaamisesta peritään maksu. Venttiilin avaaminen ja sulkeminen voi tapahtua asiakkaan pyynnöstä tai laitoksen aloitteesta esim. vesihuollon yleisissä toimitusehdoissa tarkemmin säännellyissä tilanteissa (esim. yleiset toimitusehdot kohta 3.10). Venttiilin avaamis- ja sulkemismaksun määräämisperusteet ja veloituksen perusteena olevat yksikköhinnat ovat seuraavat:

 • virka-aikana 100,00 € / kerta
 • virka-ajan ulkopuolella 150,00 € / kerta

4.5 § Vesimittarin vaihto

Vesimittarit omistaa laitos, joten mittareiden kunnossapidon maksaa laitos, paitsi, milloin liittyjä on aiheuttanut mittarin vaurioitumisen. Vesilaitos pyrkii vaihtamaan mittarit niiden oikean toiminnan varmistamiseksi noin 15 vuoden välein, tällöin vesimittarin vaihdosta ei veloiteta. Mikäli vesimittari jäätymisen tai muun vaurioitumisen takia joudutaan vaihtamaan, vastaa asiakas mittarinvaihdon aiheuttamista kustannuksista.

4.6 § Vesimittarin irrotus, säilytys ja takaisinkiinnitys

Asumattomista kiinteistöistä ja kesähuviloista on asiakkaan irrotettava vesimittari ja varastoitava se lämpimään paikkaan, jos on vaara mittarin jäätymisestä. Samalla talojohto on tyhjennettävä. Mittarin irrottamisesta ja kiinnittämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa asiakas.

4.7 § Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Vesihuoltolaitos lähettää erääntyneestä laskusta yhden muistutuksen, maksumuistutusmaksu on 4,03 €/erääntynyt lasku. Maksujen jatkoperintä on annettu Auran kunnan perintäasioita vastaavan perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimisto veloittaa korkolain mukaisen viivästyskoron lisäksi oman palveluhinnastonsa mukaisen perintämaksun.

 

5 § Voimaantulo ja siirtymissäännökset 

Auran kunnan vesihuoltolaitoksen taksa on hyväksytty Auran kunnanvaltuuston kokouksessa  17.12.2012 , § 42. Uusi taksa tulee voimaan käyttömaksujen osalta 1.4.2013 ja liittymismaksujen osalta 1.1.2013. Samasta ajankohdasta lukien kumotaan 1.4.2010 käyttömaksujen osalta voimaan tullut vanha taksa sekä liittymismaksujen osalta 1.1.2010 voimaan tullut vanha taksa.

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Auran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut.

1 § YLEISTÄ

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.

2 § TARKASTUSMAKSU

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

2.1 Suunnitelmaa kohti 250 euroa

+ ottamisalueen pinta-alan mukaan 50 euroa/ha

sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,02 euroa/m3.

2.2 Ottamissuunnitelman muutos; siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän muutosta kohti 250 euroa sekä lisäksi hakemuksessa esitetyn aikaisemman luvan ylittävän maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan 0,02 euroa/m3.

2.3 Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen hanke, josta ei tarvitse laatia erillistä ottamissuunnitelmaa 250 euroa.

2.4 Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten määrästä, otetaan 5000 m3 ylittävältä osalta huomioon 20 %.

2.5 Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta 50%, kuitenkin vähintään 250 euroa.

2.6 Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan. Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään toimenpiteitä vastaava osuus maksusta.

2.7 Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan perusteella, lupaviranomainen voi palauttaa peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävän maa-ainesmäärän tilavuutta vastaavan osan.

2.8 Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta

2.9 Hakijan on suoritettava 1 §:ssä tarkoitettu maksu ennen päätöksen antamista. Kunta voi myös päätöksessään määrätä maksun suorittamisesta. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

3 § VALVONTAMAKSU

Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:

3.1 Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn perusmaksu 100 euroa

+ vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan 0,04 euroa/m3

+ ottamisalueen pinta-alan mukaan 50 euroa/ha

Kuitenkin vähintään 150 euroa

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 5000 m3, otetaan 5000 m3 ylittävältä maa-ainesten määrän osalta huomioon 20 % vuotuista valvontamaksua määrättäessä.

Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä luvan voimassaoloajan vuosien määrällä ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun perusteena.

Mikäli lupa on voimassa vain osa vuotta, peritään kyseiseltä vuodelta vain sitä vastaava osuus otettavaksi sallitun maa-ainesmäärän mukaisesti vuotuisesta valvontamaksusta. Mikäli ottamismäärä ylitetään, tulee toimia kohdan 3.5 mukaisesti.

3.2 Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoimintaa ryhtymistään ja seuraavat valvontamaksut vuosittain kunnan määräämänä ajankohtana ennakkoon.

Erityisestä syystä voidaan päättää, että valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään valvontaviranomaiselle ottamisen ajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.

3.3 Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti valvontaviranomaiselle etukäteen ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuonna oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.

3.4 Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä.

Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n perusteella, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä edellyttäen, että lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyiksi otetulta osalta. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

3.5 Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti valvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oikeus on, jos maa-aineksia otetaan 2.3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.

3.6 Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Valvonnan suorittamiseksi tehty tarkastus:

 • Viranhaltija 50 euroa
 • Lautakunta 150 euroa

3.7 Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta valvontaviranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin peritään aiheutuneet kulut noudattaen tätä taksaa soveltuvin osin.

4 § KUULEMINEN

4.1 Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 25 euroa/kuultava

4.2 Hakemuksesta kuuluttaminen/lehti-ilmoitus 50 euroa*

+ lisäksi peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoituskulut tämän määrän ylittävältä osalta.

5 § VAKUUDET

5.1 Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa. Vakuus vähintään 2000 euroa kohteesta riippuen

 • 100 euroa

5.2 Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen

 • 100 euroa /vakuus                  

 

6 § PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET

6.1 Valvontaviranomaisen tai sen määräämän viranhaltijan ottamisen keskeyttämispäätös (MAL 15 §)

 • 100 euroa

6.2 Uhkasakon asettamispäätös (MAL 14 §)

 • 150 euroa

6.3 Teettämisuhan asettamispäätös (MAL 14 §)

 • 150 euroa

6.4 Uhkasakon tuomitsemispäätös (uhkasakkoL 10 §)

 • 250 euroa

6.5 Teettämisuhan täytäntöönpano (uhkasakkoL 15 §)

 • 250 euroa

 

7 § LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 a §)

Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 100 euroa.

Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä 5 §:n mukainen maksu.

8 § MAKSUPERUSTEITA

8.1 Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla:

 •                  sora               1,3
 •                  hiekka           1,3
 •                  louhe             1,8
 •                  savi               1,6
 •                  multa            1,4

8.2 Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille

8.3 Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna ottaen huomioon kunnalle aiheutuvat ylimääräiset kulut. Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle maksulle on suoritettava korkoa korkolain mukaan.

8.4 Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.

8.5 Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan laskea tai korottaa, mikäli toimenpide olennaisesti poikkeaa keskimääräisestä tasosta.

 •                  Vaatimaton hanke, maksua alennetaan – %
 •                  Vaativa hanke, maksua korotetaan – %
 •                  Erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan 10 %

8.6 Tarkastusmaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan ja sen jälkeen sitä tarkistetaan vuosittain kunakin vuonna valvontamaksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaan.

8.7 Palautuksen määrä lasketaan maksun määräämishetkellä voimassa olleen taksan mukaan.

9 §                MAKSUPERUSTEIDEN HYVÄKSYMINEN JA VOIMAANTULO

Nämä maksuperusteet ovat Auran kunnanvaltuuston 15.12.2014 hyväksymät ja tulevat voimaan 1. päivästä tammikuuta 2015 alkaen ja samasta ajankohdasta lukien kumotaan 1.1.2002 voimaan tullut vanha taksa.

RÄJÄHDYSVAARALLISISTA AINEISTA ANNETUN LAIN NOJALLA TEHTYJEN VIRKATOIMIEN TAKSA

1. Palavien kaasujen ja palavien nesteiden vähäinen teollinen käsittely ja varastointi.

1.1 Palavan nesteen teollista käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen tarkastus.

Teollisen käsittelyn vertailuluku enintään 5 tai varastoinnin vertailuluku enintään 50

 • Tarkastusmaksu 50 euroa.

Teollisen käsittelyn vertailuluku yli 5 tai varastoinnin vertailuluku yli 50

 • Tarkastusmaksu 100 euroa.

 

1.2 Muutoksen tarkastus kohdassa 1.1 mainitussa laitoksessa

 • Tarkastusmaksu 50 euroa.

 

1.3 Asetuksen (59/1999) 51 § mukainen tarkastus (säilytysrajoituksista poikkeaminen asuin-, toimisto-, majoitus-, päivähoito- ja kokoontumishuoneistojen osalta)

 • Tarkastusmaksu 50 euroa.

 

2. Öljylämmityslaitteistot (asetus öljylämmityslaitteistoista)

2.1 Öljylämmityslaitteiston katsastus, säiliön tilavuus enintään 10 m3

 • Tarkastusmaksu 35 euroa.

Öljylämmityslaitoksen katsastus, säiliön tilavuus yli 10 m3

 • Tarkastusmaksu 50 euroa.

 

2.2 Paloviranomaisen osallistuminen muiden viranomaisten kanssa suoritettavaksi määrättyyn öljylämmityslaitteiston tarkastukseen.

 • Tarkastusmaksu 50 euroa.

 

2.3 Öljylämmityslaitteiston vähäisen muutoksen tarkastus.

 • Tarkastusmaksu 35 euroa.

 

2.4 Öljylämmityslaitteiston väliaikaisen asennuksen katsastus.

 • Tarkastusmaksu 35 euroa.

 

3. Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö, käsittely ja varastointi (Nestekaasuasetus)

3.1 Nestekaasuvaraston ja siihen liittyvän käyttölaitteen tarkastus.

 • Tarkastusmaksu 50 euroa.

 

3.2 Asetuksen (711/1993) 42 §:n mukainen tarkastus. (säilytys-rajoituksista poikkeaminen)

 • Tarkastusmaksu 50 euroa.

 

4. Räjähteet (Räjähdeasetus)

 

4.1 Myymälävaraston tarkastus

 • Tarkastusmaksu 35 euroa.

 

4.2 Valaisu- ja merkinantovälineiden säilytystilojen tarkastus.

 • Tarkastusmaksu 35 euroa.

 

Palopäällikkö voi erityisestä syystä alentaa maksua, mikäli virkatoimen kustannukset ovat kyseisen kohteen osalta olennaisesti taksan mukaista maksua alemmat ja mikäli sen periminen tällöin täysimääräisenä olisi ilmeisen kohtuutonta.

Tarkastusmaksut sisältävät matkakorvauksen ja laskutuskulut.

Maksuja koskevan laskun maksuaika on 14 päivää ja yliajalta peritään yleisen korkolain mukainen korko.

Nämä maksuperusteet on Auran kunnanvaltuuston 11.12.2001 hyväksymät ja tulevat voimaan 1.1.2002.