Asumispalvelut
Kotihoito
Kotihoidon tukipalvelut
Kotihoidon ennalta ehkäisevät palvelut
Omaishoito

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluilla tuetaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Kotihoito sisältää asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvissä tehtävissä avustamista ja kotisairaanhoitoa. Kotihoidon lisäksi asiakkaat voivat saada kotona asumisensa tueksi tukipalveluita, jotka myös tukevat kotona asumista. Kotihoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa, ja asiakkaalle laaditaan annettavista palveluista hoito- ja palvelusuunnitelma.

Ympärivuorokautiset asumispalvelut on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea päivittäisissä toiminnoissa sekä jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa myös yöllä. Omaishoito ja perhehoito ovat vaihtoehtoja kotihoidolle ja palveluasumiselle.

Sosiaalipalvelujen laskutuksia hoitaa sosiaalitoimiston toimistosihteeri. Hän myös valmistelee maksupäätökset.

Perusturvalautakunnan vahvistamat sosiaalipalveluista perittävät maksut:

Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston vuosille 2015-2016. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Maija-Liisa Korpi ja sihteerinä sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas. Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä.

Asumispalvelut

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille ikääntyneille kuntalaisille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua ympäri vuorokauden. Asumispalveluyksiköihin valitaan asukkaat avun tarpeen ja toimintakyvyn mukaan. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat maksavat vuokraa asunnostaan ja tulosidonnoista asiakasmaksua hoidosta sekä tukipalveluista perusturvalautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.

Aurassa on kaksi tehostetun asumispalvelun yksikköä. Auran kunnan palveluasuntola Hoivakoti ja Mikonpolun palveluasuntola. Mikonpolun palveluasuntola on Auran vanhustentaloyhdistyksen ylläpitämä yksikkö.

Asumispalveluyksiköissä annetaan myös lyhytaikaista hoitoa. Tutustu asumispalveluksiköihin täällä.

Hakemukset asumispalveluyksiköihin:

Sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas, puh. 040 557 2761

Lyhytaikaispaikkojen varaukset :

 • Palveluasuntola Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja Henriikka Laine, puh. 040 504 5248
 • Mikonpolun palveluasuntolan vastaava sairaanhoitaja Kirsi Kivimäki, puh. 0400 139 505

Kotihoito

Kotihoidon palveluiden tavoitteena on vahvistaa, tukea ja ylläpitää asiakkaan hyvää elämää, toimintakykyä ja osallisuutta sekä mahdollistaa turvallinen ja hyvä asuminen kotona. Kotihoito on asiakkaalle kotiin annettavaa kodinhoitoa ja henkilökohtaista huolenpitoa sekä sairauden- ja terveydenhoitoa. Palvelua voi saada, kun ikä, sairaus tai muusta syystä johtuva toimintakyvyn alentuminen estää jokapäiväisistä toiminnoista selviytymisen ilman omaisen tai toisen henkilön apua. Avuntarve voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja jatkuvaa.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn monipuoliseen arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta. Kotihoito huomioi asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden.

Kotihoito toimii kaikkina viikonpäivinä klo 7.00–21.00.

Kotona asumisen tueksi järjestetään myös tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointi- ja kauppakassipalvelu sekä vaatehuoltopalvelu.

Tiedustelut ja kotikäyntipyynnöt:

 • Kotihoidon vastuuhenkilö Ulla- Maija Haapalainen, sosiaaliohjaaja, puh. 040 507 3492 (parhaiten tavoitettavissa klo 8.30–11.30)
 • Myös tukipalveluja haetaan kotihoidon esimieheltä Ulla-Maija Haapalaiselta.
 • Vastaava sairaanhoitaja Mar-Leena Kanervo (tavoitettavissa ma-pe), puh. 0400 243 980
 • Kiireelliset kotihoidon asiat, puh. 050 336 9015

Kotona asumisen tueksi järjestetään myös tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointi- ja kauppakassipalvelu sekä vaatehuoltopalvelu. Tukipalvelut ovat maksullisia ja tarveharkintaisia.

Kotihoidon palvelukuvaus 2016

Tukipalvelut

Auralaisilla eläkeläisillä on mahdollisuus ruokailla palvelukeskuksessa päivittäin klo 11.00-13.00. Ateria on mahdollisuus saada kotiin kuljetettuna, jos liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeaa. Viikonlopun ateriat kuljetetaan kuitenkin jäähdytettyinä perjantaisin tai arkipyhien aattona.

Lounas palvelukeskuksessa maksaa 6 €, ja kotiin kuljetettuna lounaan hinta on 7 €.

Turvapuhelinpalvelulla tuetaan asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja mahdollistetaan avunsaanti hätätilanteessa, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut ja/tai asiakas asuu yksin. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoidon hoitaja tai Turvatiimi. Turvapuhelinpalvelu toimii kaikkina vuorokauden aikoina.
Asiointi- ja kauppapalvelua saa, kun asiakkaan asioiminen pankissa, postissa tai kaupassa ei onnistu toimintakyvyn alentumisen takia.
Vaatehuoltopalveluna järjestetään pyykinpesupalvelua asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta vaatteiden pesuun kotona.
Kotona asumisen tukemiseen voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa julkisilla kulkuvälineillä.

Kuljetuspalvelu on harkinnanvarainen ja määrärahasidonnainen palvelu. Perusturvalautakunta on vahvistanut 18.12.2013 palvelulle myöntämisperusteet.

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaalitoimisto (sosiaaliohjaaja)

Ennalta ehkäisevät palvelut

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus – palvelujen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä tukea arkielämässä pärjäämistä. Palveluohjauksesta on hyötyä, kun toimintakyky ja suoriutuminen askarruttavat ikäihmistä itseään, läheisiä ja omaisia sekä ikäihmisten parissa työskenteleviä. Palveluohjauksella pyritään vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka voivat huonontaa ikääntyvän elämänlaatua, elinoloja ja elämänhallintaa. Palvelun tavoitteena on, että ikääntyvä tuntee olonsa turvalliseksi kotona ja että hänellä on tietoa siitä, mistä apua saa tarvittaessa.

Palveluohjaus ja neuvonta:

 • yksilöllinen palveluohjaus
 • palvelutarpeen arviointi
  • fyysinen toimintakyky ja liikkuminen
  • muisti (ym. kognitiivinen toimintakyky)
  • psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
  • tapaturmat ja niiden ehkäisy
  • turvallisuus ja asuinympäristö
  • ravitsemus
  • liikunta
  • lääkehoidon järjestäminen
 • tietoa kotona asumista tukevista palveluista
 • tietoa sosiaalietuuksista ja apua niiden hakemiseen
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaaliohjaaja Ulla-Maija Haapalainen, puh 040 507 3492

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ovat ikäryhmittäin kohdennettuja tapaamisia kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Tapaamisen tavoitteena on tukea ikäihmisen hyvinvointia ja kotona selviytymistä. Kotikäynneillä tehdään arvio henkilön toimintakyvystä ja asuinympäristön riskitekijöistä sekä annetaan ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän lisäksi kotikäynnillä saa tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista.

Kuluvana vuonna 80-vuotta täyttäville lähetetään kirje, jossa tarjotaan kotikäyntiaikaa. Kotikäynti sisältää yksilöllisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin. Käynnillä esitellään ikäihmisten palveluja ja osallistumismahdollisuuksia sekä kerrotaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä asioista:

 • ravitsemus, liikunta
 • tapaturmat ja niiden ehkäisy, kodin turvallisuus
 • muisti ja lääkehoidon järjestäminen

Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen: omainen auttaa yhä enemmän joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua. Joskus taas omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Tuen myöntämisen ja maksettavien palkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Lapsilla hoitotyön sitovuutta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Omaishoitajan on terveytensä ja toimintakykynsä puolesta oltava kykenevä omaishoitajaksi. Hoidettavan kotiolojen tulee olla omaishoidolle sopivat.

Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle. Omaishoidontukea voi vähentää kotiin annetut tai kodin ulkopuoliset palvelut.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa tehneelle hoitajalle ja on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuen maksuluokat ovat 1.1.2017 lukien:

 • 828 €/kk
 • 572 €/kk
 • 407 €/kk

Tukihakemus

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Ulla- Maija Haapalainen, sosiaaliohjaaja, puh. 040 507 3492 (parhaiten tavoitettavissa klo 8.30–11.30)

Lisätietoa:

loimaanseudunomaishoitajat.fi, omaishoitajat.fi, muistiturku.fi