Rakennusvalvonta

//Rakennusvalvonta
Rakennusvalvonta2018-01-19T10:57:10+00:00

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonnan tehtävä on valvoa rakentamisen lainmukaisuutta sekä huolehtia rakennetusta ympäristöstä. Rakennusvalvonta palvelee rakentajia rakentamiseen liittyvissä lupa-asioissa sekä edistää laadukkaan rakennuskannan ja viihtyisän ympäristön syntymistä ja säilymistä. Rakennusvalvonnassa opastetaan rakentajia ja käsitellään rakentamiseen liittyvät luvat.

Rakennustarkastaja
Pentti Urho
0500 326 088
etunimi.sukunimi@aura.fi

Auran kunta, Tekninen lautakunta, Lupajaosto
Nikkarinkuja 8
PL 24
21381 AURA

lupapiste-logo-rgb-s

https://www.lupapiste.fi/

Lupapiste ohje

Rakentamisen luvanvaraisuus

Rakennuksen rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä tarkoitettua rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällainen toimenpide on esimerkiksi saunan rakentaminen ns. kuivaan tilaan kuten vaatehuoneeseen.

Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa tai rakennuksessa olevaa muuta tilaa, kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa ja autotallia. Luvanvaraisuutta harkittaessa otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun ohella loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin. Lupa voidaan myöntää, jos muutos ei ole ristiriidassa asemakaavan ja muiden rakentamismääräysten kanssa. Käyttötarkoituksen muuttaminen voi edellyttää myös yhtiöjärjestyksen muuttamista. Yhtiöjärjestyksessä olevat määräykset eivät kuitenkaan sido rakennuslain mukaisessa lupamenettelyssä eikä myönteisellä lupapäätöksellä ole yhtiöoikeudellisesti sitovia vaikutuksia. Peruskorjausten yhteydessä toimenpiteiden luvanvaraisuuden ratkaisee korjauksen laajuus ja luonne.

Jos rakentaminen ei edellytä varsinaista rakennuslupaa mutta vaatii kuitenkin viranomaisen myöntämän luvan lupa käsitellään toimenpidelupana tai toimenpideilmoituksena. Tällaisia ovat esim. jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentaminen, kevyet katokset tai pienet julkisivumuutokset.

Rakentamisen luvanvaraisuutta on selvitetty Auran kunnan rakennusjärjestyksessä. Luvan hakuvaiheessa rakennustarkastaja harkitsee lopullisen lupatarpeen tapauskohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain ja rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Rakennusjärjestys

Rakennusluvan hakeminen, lupapäätös ja viranomaiskatselmukset

Rakennuslupa haetaan rakennuslupahakemuskaavakkeella rakennusvalvontaviranomaiselta. Asuinrakennuksen rakennusluvat asemakaava-alueella myöntää rakennustarkastaja, muulla alueella luvan myöntää rakennuslautakunta. Käsittelyaika on tavallisessa tapauksessa noin 4 viikkoa. Keväisin, rakennusvalvonnan ruuhka-aikaan, käsittelyaika voi muodostua 6-8 viikoksi.

Huolellisesti laaditut ja oikein täytetyt lupa-asiakirjat varmistavat lupakäsittelyn nopean ja joustavan sujumisen. Puutteellisia ja epäselviä asiakirjoja pyydetään täydentämään ennen kuin lupa-asia voidaan ratkaista, tämä voi aiheuttaa pitkiäkin viivytyksiä lupakäsittelyssä.

Pääsääntönä on että luettelossa mainitut asiakirjat tarvitaan aina. Näiden lisäksi rakennustarkastaja voi vaatia lisäselvityksiä ja niihin liittyviä asiakirjoja tarpeen mukaan.

Tutustukaa huolella rakennuslupapäätökseen, siinä pidettäväksi merkittyihin katselmuksiin ja mahdollisiin muihin ehtoihin. Rakennuslupa on voimassa viisi (5) vuotta luvan myöntämisestä. Rakennustyöt tulee kuitenkin aloittaa kolmen (3) vuoden kuluessa myöntämisajankohdasta tai hakea jatkoaikaa aloitukselle.

Tarvittavat asiakirjat

 • Katso ” lomakkeet”
 • rakennuslupahakemus toimitetaan rakennustoimistoon asiallisesti täytettynä hakijan allekirjoittamana
 • lupahakemuksessa täytyy olla pääsuunnittelijan allekirjoitus
 • selvitys, joka osoittaa hakijan omistus- tai hallintaoikeuden (lainhuutotodistus tai kauppakirja taikka vuokrasopimus), tarvittaessa valtakirja
 • ote asemakaavasta määräyksineen (haja-asutusalueella ote peruskartasta)
 • suunnittelijan allekirjoituksellaan varmentamat pääpiirustukset (2 sarjaa, taitettuna, RakMK A2 määräysten ja ohjeiden mukaisesti laadittuna), suunnittelijan tulee täyttää RakMK A2 mukainen pätevyys
 • naapurin kuuleminen, jos on kyse asuinrakennuksesta tai muusta merkittävästä rakentamisesta. Naapurin suostumus tarvitaan, jos rakennus sijoittuu asemakaava-alueella lähemmäs kuin 4 metriä rajasta, ellei kaavamääräyksistä muuta johdu. Asemakaava-alueen ulkopuolella suostumus tarvitaan jos rakennetaan lähemmäs kuin 5 metriä naapurin rajasta.
 • väestörekisterikeskuksen rakennushankeilmoitus RH-1 jokaisesta rakennuksesta, jos useampia asuntoja tai jos asuntoon tehdään muutoksia myös RH-2 lomake
 • haja-asutusalueella jätevesiasetuksen mukainen suunnitelma jätevesien käsittelystä
 • kopio mahdollisesta poikkeamispäätöksestä
 • energiaselvitys, johon on liitetty rakennuksen pääsuunnittelijan tai pätevöityneen energiatodistuksen laatijan antama energiatodistus. Aiheesta lisätietoa Suomen Ympäristökeskuksen sivuilla, www.ymparisto.fi

Ennen rakennustöiden aloittamista

Rakennusluvassa yleensä edellytetään muitakin erikoissuunnitelmia, jotka tulee toimittaa rakennusvalvontaviranomaiselle ennen rakennustöiden aloittamista:

 • rakennesuunnitelmat, joiden laatija täyttää RakMK A2:ssa esitetyt vaatimukset
 • vastaava työnjohtaja tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella. Vastaavana työnjohtajana saa toimia ainoastaan henkilö, joka on suorittanut teknillisen oppilaitoksen rakennusosaston opintolinjalla teknikon tutkinnon tai sitä vastaavan korkeamman rakennusalan tutkinnon. Jotta rakennusprojekti sujuisi suunnitellulla tavalla ja kalliilta virheiltä rakentamisessa vältyttäisiin, tulisi rakennuttajan valita tehtävään riittävästi kokemusta ja ammattitaitoa omaava henkilö.
 • vesi- ja viemärisuunnitelma
 • kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiston rakentamisen vastaava työnjohtaja tulee hyväksyttää rakennusvalvontaviranomaisella.
 • pohjatutkimus tulee tehdä kun ei ole kysymys kevyestä rakentamisesta. Asuinrakennuksien ja suurien talousrakennuksien maapohja tulee yleensä tutkia. Pohja-tutkimuksen suorittamisesta määrätään rakennusluvassa.

Rakennustarkastaja voi vaatia rakentamisen aikana lisäsuunnitelmia ja selvityksiä tarpeen mukaan.

Aloituskokous ja valvonta rakentamisen aikana

Kun rakennusluvassa määritelty valitusaika on kulunut, on lupa lainvoimainen ja rakennustyöt voidaan aloittaa.
Aloituskokous pidetään yleensä siinä vaiheessa, kun rakennus on paikalleen mitattu, mutta rakennustöitä ei ole aloitettu. Tässä kokouksessa läsnä on oltava ainakin vastaava työnjohtaja, rakennushankkeeseen ryhtyvä sekä rakennustarkastaja. Kokouksessa käydään läpi rakennushanke, hankkeen osapuolet sekä käsitellään muita hankkeeseen liittyviä asioita. Kokouksessa myös selvitetään ja sovitaan työmaan vastuunjako. Aloituskokouksen kutsuu koolle rakennushankkeeseen ryhtyvä. Aloituskokous voidaan myös määrätä korjauskohteisiin ja tai laajennuksiin jos hankkeen vaativuus ja laajuus sitä edellyttävät.

Pientalotyömailla edellytetään Ympäristöministeriön julkaiseman Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjan tai vastaavan täyttämistä (Ympäristöopas 76). Lisäksi on koottava rakennustarvikkeiden mukana tulleet käyttö- ja huolto-ohjeet yhteen kansioon. Kirja ja kansio toimivat rakennuksen huoltokirjana. Vaadituista katselmuksista on määrätty rakennusluvassa. Rakennusluvan saajan tulee huolehtia siitä, että kaikki luvanmukaiset katselmukset tilataan ja että ne tulevat suoritetuiksi ajallaan.

Katselmukset tilataan rakennustarkastajalta hyvissä ajoin ennen asiakkaan toivomaa katselmusajankohtaa. Rakennusluvan saajan tai hänen valtuuttamansa edustajan tulee olla tilaisuudessa mukana. Paras tulos kaikkien osapuolen kannalta saavutetaan, jos rakennustyön vastaava työnjohtaja osallistuu katselmukseen.

Viranomaiskatselmukset

Rakennuksen sijainti merkitään kunnan tai rakennuttajan toimesta, kun uudisrakennus rakennetaan asemakaava alueelle, tai haja-asutusalueelle.
Rakennuksen paikka tarkistetaan rakennustarkastajan toimesta silloin, kun rakennuslupapäätöksessä on tästä maininta.
Pohjakatselmus suoritetaan, kun perustuksen pohja on kaivettu eli maan kaivutyöt rakennuksen kohdalla on saatettu loppuun. Perustustyöt tehdään pohjatutkimuslausunnon pohjalta perustusten rakennesuunnitelmien mukaisesti.
Betoniterästen katselmus suoritetaan, kun teräkset on asennettu ja nähtävissä.
Rakennekatselmus suoritetaan, kun rungon kantavat ja jäykistävät rakenteet ovat valmiit ja nähtävissä.
Hormikatselmus suoritetaan, kun savu- ja ilmahormit on tehty, mutta ei vielä rapattu tai peitetty muilla rakenteilla. Rakennuttajan edun mukaista on, että hormikatselmus pidetään jo muuraustyön ollessa alkuvaiheessa, jolloin etukäteen annetulla neuvonnalla voidaan välttää valitettavan usein todettuja virheitä rakenteissa.
Käyttöönottokatselmus suoritetaan, mikäli rakennus tai sen osa on tarkoitus ottaa käyttöön ennen kuin rakennus ympäristöineen on täysin valmis.

Käyttöönottokatselmuksessa tarkistetaan, että:

 • rakennusluvan edellyttämät katselmukset on suoritettu
 • sähköasennukset on mitattu ja mittauspöytäkirja laadittu
 • koneellinen ilmanvaihto on toiminnassa, säätö- ja mittauspöytäkirja laadittu
 • vesijohtoasennusten painekoe on suoritettu
 • rakennusluvan edellyttämät asiakirjat ja suunnitelmat on toimitettu rakennusvalvontaan
 • asuintilat ovat pääpiirteittäin valmiit ja käyttökunnossa
 • keittiö-, wc- ja peseytymistilat ovat käyttökunnossa
 • pelastusviranomainen on suorittanut oman katselmuksensa. Pääsääntöisesti pelastusviranomainen suorittaa katselmuksensa samaan aikaan rakennustarkastajan kanssa.
 • rakennus ympäristöineen on sellaisessa kunnossa, että siitä ei aiheudu vaaraa asukkaille tai ulkopuolisille henkilöille.

Käyttöönottokatselmuksessa kiinnitetään huomiota rakennuksen käyttöturvallisuuteen (RakMK F2) esim: kaiteet, portaat, hätäpoistumistiet, palovaroittimet, astianpesukoneen alapuolinen vesieristys. (RakMK C2) esim: turvalliset kulkutiet pihalla, talonumero. Kiinteistön tulee olla liittynyt jätehuoltojärjestelmään. Ks. Suomen rakentamismääräyskokoelma Ympäristöhallinnon verkkosivuilta www.ymparisto.fi.

Jos rakennus otetaan käyttöön vain osittain, tulee käyttöönotettu osa erottaa niin että kesken olevasta osasta ei aiheudu vaaraa, eikä pöly pääse leviämään käyttöönotetulle osalle. Käyttöönottokatselmus suoritetaan, mikäli rakennus tai sen osa on tarkoitus ottaa käyttöön ennen kuin rakennus ympäristöineen on täysin valmis.

Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus ympäristöineen on valmis, kuitenkin rakennusluvan voimassaoloaikana. Katselmuksessa tarkistetaan että mahdolliset käyttöönottokatselmuksessa kirjatut puutteet rakennuksessa tai lupa-asiakirjoissa on korjattu. Katselmukseen tulee kopioida Pientalotyömaan valvonta ja tarkastusasiakirjan täytetyt sivut 124-126 luovutettavaksi.

Loppukatselmuspöytäkirjaan tulee maininta mahdollisista tilaamattomista ja tekemättä jääneistä katselmuksista jos ko. katselmusta ei voi enää loppukatselmuksessa suorittaa.

Rakennusluvassa on määrätty kunkin hankkeen osalta pidettävistä katselmuksista.