Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö2017-09-18T10:33:56+00:00
Toimeentulotuki
Sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminnot
Vammaispalvelu
Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Aikuissosiaalityö

Aikuissosiaalityö on elämäntilanteen, ongelmien ja vahvuuksien kartoitusta. Yhdessä asiakkaan kanssa etsitään vaihtoehtoja elämäntilanteen parantamiseksi ja motivoidaan asiakasta muutoksiin.

Aikuissosiaalityö voi sisältää taloudellisen tuen arviointia (toimeentulotuki), asiakkaan aktivoimista koulutukseen, työelämään tai työkyvyn arviointiin ja päihteiden käytön seuraamista ja hoitoon ohjausta. Aikuissosiaalityön palvelut sisältävät myös vammaispalvelut ja palveluja kehitysvammaisille.

Edunvalvonta, välitystilit:

Sosiaalitoimiston toimistosihteeri hoitaa ns. välitystiliasiakkaiden tiliasioita.

Toimeentulotuki

1.1.2017 alkaen perustoimeentulotuki siirtyy Kelan hoidettavaksi.

http://www.kela.fi/toimeentulotuki

Täydentävä ja ehkäsevä toimeentulotuki haetaan edelleen kunnasta.

 

Opastus ja yhteystiedot:

Sosiaaliohjaaja Merja Johansson, puh. 02 4864 3227, puhelinaika 10-11.
Sosiaalityöntekijä Anna Inkeroinen, puh. 02 4864 3221, puhelinaika 10-11.
Sosiaaliohjaajan ja -työntekijän vastaanotolle on varattava aika etukäteen. Ajanvaraus ensisijaisesti puhelinaikana suoraan sosiaaliohjaajalta.

Sosiaalinen kuntoutus ja työtoiminnot

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa henkilön elämänhallintaa ja toimintakykyä, jotta hän voisi työllistyä, hakeutua koulutukseen tai osallistua työ- ja elinkeinotoimiston hallinnon työllistymistä edistäviin palveluihin. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjaudutaan aktivointisuunnitelman laatimisen kautta. Aktivointisuunnitelman laativat sosiaalitoimiston sosiaaliohjaaja yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston kanssa.

Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä vastaa kunta. Kunnassa toimii kuntouttavan työtoiminnan ryhmä. Työtoimintaa voidaan järjestää myös kunnan eri työyksiköissä. Lisäksi kunta voi hankkia kuntouttavaa työtoimintaa Liedon kunnalta (Kisällikellari) tai Pöytyän kunnalta (työpajat). Kuntouttava työtoiminta ei ole kuitenkaan työsuhde.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:

 • neuvontaa, ohjausta ja palvelujen yhteensovittamista
 • valmennusta arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
 • kuntoutusneuvontaa ja –ohjausta sekä tarvittavien palvelujen yhteensovittamista

Sosiaalinen kuntoutus voidaan sisällyttää osaksi kuntouttavaa työtoimintaa tai aktivointisuunnitelmaa tai se voidaan sisällyttää toimeentulotuen hakemisen yhteydessä laadittavaan suunnitelmaan tai palvelutarvearvioon.

Vammaispalvelu

Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön mahdollisuuksia elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia esteitä ja haittoja.

Vaikeavammaisella henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Kunnalla on erityinen järjestämisvelvollisuus vaikeavammaiselle seuraaviin palveluihin:

 • asunnon muutostyöt
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
 • henkilökohtainen avustaja
 • palveluasuminen
 • vaikeavammaisten kuljetuspalvelut

Määrärahasidonnaisia ja harkinnanvaraisia palveluja sen sijaan ovat päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavat välineet, koneet ja laitteet sekä sopeutumisvalmennus.

Kehitysvammaisille järjestettäviä erityishuollon palveluja ovat:

 • asumispalvelut
 • työ- ja päivätoiminta
 • ohjaus ja neuvonta
 • laitoshoito

Päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihdepalveluja tarjotaan ensisijaisesti avopalveluina. Palvelut voivat olla esimerkiksi sosiaalista tukea, katkaisuhoitoa, ryhmäterapiaa, perheterapiaa tai kuntoutusta. Palveluissa selvitetään myös toimeentuloon ja asumiseen liittyviä kysymyksiä.

Laitoskuntoutus on tarpeellista henkilölle, jolle avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia. Laitoskuntoutusta varten tarvitaan maksusitoumus, jonka saa sosiaalitoimistosta sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.

Katkaisuhoidossa keskeytetään päihteiden käyttö ja hoidetaan vieroitusoireita ja muita päihteiden aiheuttamia haittoja.

Auran kuntalaiset voivat käyttää Loimaan kaupungin päihdepoliklinikkaa, puh. 010 270 3505.

Tai vaihtoehtoisesti A-klinikkasäätiön Salon tai Turun toimipisteitä:

 • Salon A-klinikka, puh. 040 136 8126
 • Turun A-klinikka, puh. 040 688 33 33 ja Turun nuorisoasema, puh.040 6735528
 • Salon katkaisu- ja selviämisasema, puh. 040 714 9600
 • Turun katkaisu- ja selviämisasema, puh. 040 673 55 71

Laitoskuntoutusta varten tarvitaan Auran kunnan sosiaalitoimistosta maksusitoumus. Sen saa sosiaaliohjaajalta tai sosiaalityöntekijältä.