Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut2019-01-09T13:49:13+00:00
Asumispalvelut
Palvelusetelit
Kotihoito
Kotihoidon tukipalvelut
Kotihoidon ennalta ehkäisevät palvelut
Omaishoito

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palveluilla tuetaan ikäihmisen toimintakykyä ja elämänhallintaa siten, että hän voi asua turvallisesti kotona mahdollisimman pitkään.

Kotihoito sisältää asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon liittyvissä tehtävissä avustamista ja kotisairaanhoitoa. Kotihoidon lisäksi asiakkaat voivat saada kotona asumisensa tueksi tukipalveluita, jotka myös tukevat kotona asumista. Kotihoidon tarve arvioidaan aina yksilöllisesti yhdessä asiakkaan ja hänen omaisensa kanssa, ja asiakkaalle laaditaan annettavista palveluista hoito- ja palvelusuunnitelma.

Ympärivuorokautiset asumispalvelut on tarkoitettu ikäihmisille, jotka tarvitsevat tukea päivittäisissä toiminnoissa sekä jatkuvaa hoitoa ja huolenpitoa myös yöllä. Omaishoito ja perhehoito ovat vaihtoehtoja kotihoidolle ja palveluasumiselle.

Sosiaalipalvelujen laskutuksia hoitaa sosiaalitoimiston toimistosihteeri. Hän myös valmistelee maksupäätökset.

Perusturvalautakunnan vahvistamat sosiaalipalveluista perittävät maksut:

Kunnanhallitus on nimennyt vanhusneuvoston vuosille 2015-2016. Vanhusneuvoston puheenjohtajana toimii Maija-Liisa Korpi ja sihteerinä sosiaalijohtaja Sirpa Kunnas. Vanhusneuvoston kokousten pöytäkirjat löytyvät täältä.

Asumispalvelut

Tehostettu palveluasuminen on tarkoitettu niille ikääntyneille kuntalaisille, jotka tarvitsevat toisen henkilön apua ympäri vuorokauden. Asumispalveluyksiköihin valitaan asukkaat avun tarpeen ja toimintakyvyn mukaan. Tehostetussa palveluasumisessa asukkaat maksavat vuokraa asunnostaan ja tulosidonnoista asiakasmaksua hoidosta sekä tukipalveluista perusturvalautakunnan vahvistaman taksan mukaisesti.

Aurassa on tehostetun asumispalvelun yksikkö Auran kunnan palveluasuntola Hoivakoti .

Asumispalveluyksikössä annetaan myös lyhytaikaista hoitoa. Tutustu asumispalveluksiköön täällä.

Hakemukset asumispalveluyksiköön:

Sosiaalijohtaja, puh. 040 557 2761

Lyhytaikaispaikkojen varaukset :

 • Palveluasuntola Hoivakodin vastaava sairaanhoitaja, puh. 040 504 5248

Palvelusetelit

PALVELUSETELIYRITTÄJÄKSI HAKEUTUMINEN

Tehostetun palveluasumisen palvelutuottajaksi hakeudutaan erillisellä hakemuslomakkeella.  Palvelutuottajaksi voidaan hakeutua jatkuvasti ja hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Auran kunta tekee päätöksen palveluseteliyrittäjäksi hyväksymisestä. Auran kunta pitää luetteloa hyväksymistään palveluyrittäjistä.

ASIAKKAALLE

Auran kunnassa käytetään vanhusten ympärivuorokautisessa hoidossa ensisijaisesti kunnan omaa palvelutalo Hoivakotia. Asiakkaalla ei ole subjektiivista oikeutta palveluseteliin. Myönnettävän palvelusetelin suuruuteen vaikuttavat asiakkaan tulot.

Asiakaan omavastuuosuudeksi jää palvelutuottajan hinnan ja palvelusetelin arvon välinen erotus. Asiakas maksaa omavastuun lisäksi vuokran, ateriamaksun, lääkkeet ja muut lisäpalvelut sekä henkilökohtaiset kulut. Asiakas valitsee palveluntuottajan niistä palveluntuottajista, jotka kunta on hyväksynyt.

Hakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Auran kunta, sosiaalitoimisto, PL 24, 21381 AURA.

************************************************************************

AURAN KUNNAN HYVÄKSYTYT PALVELUSETELITUOTTAJAT:

 1. Esperi Care oy: Hoivakoti Mikonpolku, osoite Mikonpolku 1, 21380 AURA
  – Yhteyshenkilö: Yksikön päällikkö Merica Kulikoff, puh. 0400- 139 505 tai merica.kulikoff(at)esperi.fi
  – Palvelu: Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen
  – Hintatiedot: vuorokausihinta €/vrk = 105,80, ateriapaketin hinta €/pvä= 14,00, vuokra €/kk= 534,58 (sisältää veden ja sähkön)
 2. Hoiva Mehiläinen Oy / Mainiokoti Hajala, osoite Vanha Turuntue 1228, 24250 HAJALA
  – Yhteyshenkilö: Helena Laine, puh. 040 1546 501 tai helena.laine(at)mehilainen.fi
  – Palvelu: tehostettu palveluasuminen
  – Hintatiedot: vuorokausihinta €/vrk = 104,00, ateriapaketin hinta €/pvä= 15,00, vuokra €/kk= 544,42 (sisältää veden ja sähkön), Lyhytaikaishoidon hinta  €/vrk = 140,00

Kotihoito

Kotihoidon palveluiden tavoitteena on vahvistaa, tukea ja ylläpitää asiakkaan hyvää elämää, toimintakykyä ja osallisuutta sekä mahdollistaa turvallinen ja hyvä asuminen kotona. Kotihoito on asiakkaalle kotiin annettavaa kodinhoitoa ja henkilökohtaista huolenpitoa sekä sairauden- ja terveydenhoitoa. Palvelua voi saada, kun ikä, sairaus tai muusta syystä johtuva toimintakyvyn alentuminen estää jokapäiväisistä toiminnoista selviytymisen ilman omaisen tai toisen henkilön apua. Avuntarve voi olla tilapäistä tai säännöllistä ja jatkuvaa.

Kotihoito perustuu asiakkaan toimintakyvyn monipuoliseen arviointiin ja sen perusteella asiakkaan kanssa yhdessä laadittavaan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan.

Kotihoidon toimintaperiaatteena on tukea asiakkaan omatoimisuutta ja osallisuutta. Kotihoito huomioi asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja yksilöllisyyden.

Kotihoito toimii kaikkina viikonpäivinä klo 7.00–21.00.

Kotona asumisen tueksi järjestetään myös tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointi- ja kauppakassipalvelu sekä vaatehuoltopalvelu.

Tiedustelut ja kotikäyntipyynnöt:

 • Kotihoidon vastuuhenkilö ja esimies: avopalvelun ohjaaja, puhelinaika ma-to klo 10.00 – 11.00. Puh. 040 507 3492
 • Myös tukipalveluja haetaan avopalvelun ohjaajalta.
 • Vastaava sairaanhoitaja, soittoaika ma-pe klo 11.00 – 12.00. Puh. 0400 243 980
 • Kiireelliset kotihoidon asiat, puh. 050 336 9015

Varsinais-Suomen iäkkäiden asiakas- ja palveluohjaus avoinna arkisin klo 9-15 Puh. 02 262 6164

Kotona asumisen tueksi järjestetään myös tukipalveluja, joita ovat ateriapalvelu, turvapuhelinpalvelu, asiointi- ja kauppakassipalvelu sekä vaatehuoltopalvelu. Tukipalvelut ovat maksullisia ja tarveharkintaisia.

Kotihoidon palvelukuvaus 2016

Tukipalvelut

Auralaisilla eläkeläisillä on mahdollisuus ruokailla palvelukeskuksessa päivittäin klo 11.00-13.00. Ateria on mahdollisuus saada kotiin kuljetettuna, jos liikkuminen kodin ulkopuolella on vaikeaa. Viikonlopun ateriat kuljetetaan kuitenkin jäähdytettyinä perjantaisin tai arkipyhien aattona.

Lounas palvelukeskuksessa maksaa 6,10 €, ja kotiin kuljetettuna lounaan hinta on 8 € (1.1.2018 alkaen).

Lisätietoja hinnoista

Turvapuhelinpalvelulla tuetaan asiakkaan turvallisuuden tunnetta ja mahdollistetaan avunsaanti hätätilanteessa, kun asiakkaan toimintakyky on alentunut ja/tai asiakas asuu yksin. Turvapuhelinhälytyksiin vastaa kotihoidon hoitaja tai Turvatiimi. Turvapuhelinpalvelu toimii kaikkina vuorokauden aikoina.
Asiointi- ja kauppapalvelua saa, kun asiakkaan asioiminen pankissa, postissa tai kaupassa ei onnistu toimintakyvyn alentumisen takia.
Vaatehuoltopalveluna järjestetään pyykinpesupalvelua asiakkaille, joilla ei ole mahdollisuutta vaatteiden pesuun kotona.

Sosiaalihuoltolain mukaisten liikkumista tukevien kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet 1.8.2018 alkaen.

 1. Hakijalla tulee olla kotikuntalain mukainen kotipaikka Aurassa.
 2. Hakijalla on suuria vaikeuksia liikkumisessa ja julkisen joukkoliikenteen käyttämisessä
 3. Hakija asuu kotonaan, eikä saa liikkumiseen tukea muiden säädösten nojalla. Kuljetuspalvelu ei korvaa esimerkiksi terveydenhuoltoon liittyviä matkoja, joihin Kela myöntää korvausta.
 4. Hakijan tuloina huomioidaan kaikki hakijan bruttotulot, ohjeellisena tulorajana 1500 €/kk.
 5. Palvelu on tarkoitettu kauppa- ja asiointimatkoihin Auran kunnan alueella.
 6. Palvelua myönnetään enintään 8 yhdensuuntaista taksimatkaa kuukaudessa.
 7. Palvelua haetaan kirjallisesti ja se myönnetään määräajaksi, enintään vuodeksi kerrallaan. Mikäli samaan kuljetukseen osallistuu useampia henkilöitä, tulee taksin periä jokaiselta matkustajalta heidän osuutensa matkakustannuksista. Palvelua käyttävällä saa kuitenkin olla mukanaan avustaja, jolta henkilöltä ei kuitenkaan peritä maksua.
 8. Palvelua ei myönnetä jos kotitaloudessa on käytettävissä oma auto ja ajolupa.
 9. Mikäli palvelut ovat saavutettavissa lyhyen matkan päästä kodista (esimerkiksi taajama-alue), palvelua ei voida myöntää.
 10. Kunta korvaa kuljetuspalvelusta enintään 14,00 euroa yhdensuuntaista matkaa kohden. Jos matkan hinta ylittää 14,00 euroa on asiakas velvollinen korvaamaan taksille ylittyvän osan.
 11. Palvelun myöntämisessä noudatetaan viranhaltijan tekemää palvelutarpeen arviointia.

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Sosiaalitoimisto (avopalvelun ohjaaja)

Ennalta ehkäisevät palvelut

Ikäihmisten neuvonta ja ohjaus – palvelujen tarkoituksena on edistää ikääntyneiden toimintakykyä ja terveyttä, hyvinvointia ja sosiaalista osallisuutta sekä tukea arkielämässä pärjäämistä. Palveluohjauksesta on hyötyä, kun toimintakyky ja suoriutuminen askarruttavat ikäihmistä itseään, läheisiä ja omaisia sekä ikäihmisten parissa työskenteleviä. Palveluohjauksella pyritään vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka voivat huonontaa ikääntyvän elämänlaatua, elinoloja ja elämänhallintaa. Palvelun tavoitteena on, että ikääntyvä tuntee olonsa turvalliseksi kotona ja että hänellä on tietoa siitä, mistä apua saa tarvittaessa.

Palveluohjaus ja neuvonta:

 • yksilöllinen palveluohjaus
 • palvelutarpeen arviointi
  • fyysinen toimintakyky ja liikkuminen
  • muisti (ym. kognitiivinen toimintakyky)
  • psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
  • tapaturmat ja niiden ehkäisy
  • turvallisuus ja asuinympäristö
  • ravitsemus
  • liikunta
  • lääkehoidon järjestäminen
 • tietoa kotona asumista tukevista palveluista
 • tietoa sosiaalietuuksista ja apua niiden hakemiseen
 • yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Avopalvelun ohjaaja, puh 040 507 3492

Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ovat ikäryhmittäin kohdennettuja tapaamisia kuntalaisille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Tapaamisen tavoitteena on tukea ikäihmisen hyvinvointia ja kotona selviytymistä. Kotikäynneillä tehdään arvio henkilön toimintakyvystä ja asuinympäristön riskitekijöistä sekä annetaan ohjausta omaehtoiseen hyvinvoinnin edistämiseen. Tämän lisäksi kotikäynnillä saa tietoa kunnassa tarjolla olevista palveluista ja ikäihmisille kuuluvista etuuksista.

Kuluvana vuonna 80-vuotta täyttäville lähetetään kirje, jossa tarjotaan kotikäyntiaikaa. Kotikäynti sisältää yksilöllisen toimintakyvyn ja palvelutarpeen arvioinnin. Käynnillä esitellään ikäihmisten palveluja ja osallistumismahdollisuuksia sekä kerrotaan toimintakykyyn ja hyvinvointiin liittyvistä asioista:

 • ravitsemus, liikunta
 • tapaturmat ja niiden ehkäisy, kodin turvallisuus
 • muisti ja lääkehoidon järjestäminen

Kotikäynti on vapaaehtoinen ja maksuton.

Omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoitamista omaisen tai muun läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuki on kokonaisuus, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä hoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Se on harkinnanvarainen sosiaalipalvelu, jota kunta järjestää sitä varten varaamiensa määrärahojen rajoissa.

Omaishoitotilanne voi syntyä vähitellen: omainen auttaa yhä enemmän joissakin arjen toimissa, kunnes huomaa, että läheinen ei enää selviydykään ilman apua. Joskus taas omaishoitotilanne syntyy äkillisesti sairauden tai vammautumisen seurauksena esimerkiksi silloin, kun perheeseen syntyy vammainen lapsi.

Omaishoidon tuen myöntämisen lähtökohtana on, että hoidettavan omainen tai läheinen haluaa ryhtyä omaishoitajaksi ja hoidettava hyväksyy hänet hoitajakseen. Tuen myöntämisen ja maksettavien palkkioiden perusteena on hoidon sitovuus ja vaativuus. Lapsilla hoitotyön sitovuutta verrataan samanikäisten terveiden lasten tarvitsemaan hoitoon ja huolenpitoon.

Omaishoitajan on terveytensä ja toimintakykynsä puolesta oltava kykenevä omaishoitajaksi. Hoidettavan kotiolojen tulee olla omaishoidolle sopivat.

Kunta tekee päätöksen omaishoidon tuesta ja siihen sisältyvistä palveluista. Kunta ja omaishoitaja tekevät omaishoidon tuesta omaishoitosopimuksen. Sopimuksen liitteeksi kunta, hoidettava ja omaishoitaja laativat yhdessä hoito- ja palvelusuunnitelman hoidettavalle. Omaishoidontukea voi vähentää kotiin annetut tai kodin ulkopuoliset palvelut.

Omaishoidon tuen hoitopalkkio maksetaan toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa tehneelle hoitajalle ja on veronalaista tuloa.

Omaishoidon tuen maksuluokat ovat 2018:

 • 830 €/kk
 • 573 €/kk
 • 408 €/kk

Tukihakemus

Asiakkaan opastus ja yhteydenotot:

Avopalvelun ohjaaja, puh. 040 507 3492 (soittoaika ma-to klo 10.00 – 11.00)

Lisätietoa:

loimaanseudunomaishoitajat.fi, omaishoitajat.fi, muistiturku.fi